Y 10 cwestiwn trin gwallt mwyaf cyffredin gan briodferched

 • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Nid yw'n ddigon ei docio'n rheolaidd a rhoi tylino iddo ddwywaith y flwyddyn. Mae gofal gwallt yn cwmpasu llawer mwy o ymylon, a dyna pam mae angen amser, gwybodaeth ac ymroddiad.

A hyd yn oed yn fwy felly os ydych chi ar ganol paratoi eich priodas. Sut i gyrraedd gyda gwallt syfrdanol i'ch dyddiad arbennig? Gwiriwch isod yr atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir gan briodferch ar gyfer triniwr gwallt.

  1. Os ydw i'n priodi, a yw newid edrychiad yn cael ei argymell?

  Os ydych chi am wneud argraff gyda newid edrychiad yn eich priodas, ceisiwch wneud hynny gydag amser . P'un a ydych chi eisiau toriad gwallt radical neu liw lliw gwahanol, ewch i'r salon o leiaf ddau fis ymlaen llaw. Bydd hyn yn rhoi digon o amser i chi ei drwsio rhag ofn na fyddwch chi'n dod i arfer ag ef neu'n bendant ddim yn hoffi eich gwedd newydd.

  Wrth gwrs, os bydd steil gwallt penodol yn cyd-fynd â'r newid, felly fel bangs ffasiynol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut i'w steilio, yn enwedig os yw'n cynnwys rhywfaint o chwythu-sychu neu sythu.

  2. Sut alla i ofalu am fy ngwallt gartref?

  Mae yna wahanol ffyrdd o ofalu am eich gwallt gyda chynhyrchion cartref , felly bydd yn rhaid i chi nodi beth rydych chi am ei frwydro neu ei wella . Er enghraifft, i gynyddu disgleirio, argymhellir gwneud mwgwd gyda dail cennin ac aloe vera.

  I gael gwared ar dandruff, un yn seiliedig arsoda pobi a dŵr; tra, i gael gwared ar fraster, dewiswch fwgwd gyda lemwn a the du.

  Ond gallwch hefyd ddefnyddio olewau fel jojoba, cnau coco, almon neu argan, wrth iddynt weithredu trwy iro'r siafft gwallt ac felly ei adfywio . Yn ddelfrydol, rhowch yr olew unwaith yr wythnos, am tua deng munud ar hugain.

  3. Pa ffactorau sy'n niweidio gwallt?

  Er y gall ymddangos yn anodd, ceisiwch i leihau cymaint â phosibl ar y defnydd o ddyfeisiau â ffynonellau gwres , megis yr haearn sythu, yr haearn cyrlio a'r sychwr, gan eu bod yn gwanhau'r gwallt. Hefyd, peidiwch byth â'u defnyddio heb chwistrellu amddiffyniad thermol yn gyntaf.

  Ar y llaw arall, ceisiwch osgoi siampŵio gormodol, gan y bydd dos uchel o'r cynnyrch hwn yn tynnu'ch gwallt o'i olewau maethlon, gan ei wneud yn fwy agored i niwed. Ac os ydych chi'n un i wisgo'ch gwallt i fyny, ceisiwch beidio â'i glymu â bandiau elastig tynn neu glipiau metel, gan eu bod yn niweidio'r llinynnau gwallt.

  <5

  |

  4.4. Ydy diet yn dylanwadu ar wallt iach?

  Heb os! Mae diet yn chwarae rhan sylfaenol yn y disgleirio, twf a chyfaint eich gwallt, felly mae'n well cynnal diet sy'n llawn haearn, sinc, asidau brasterog omega 3 aprotein.

  Yn ogystal, mae rhai bwydydd sy'n cyflawni swyddogaethau penodol. Er enghraifft, cnau Ffrengig, sy'n hybu elastin a thwf gwallt diolch i'w olewau. Sbigoglys, y mae ei fwynau'n ysgogi cylchrediad gwaed da ar groen y pen. A'r pysgod, sy'n cryfhau'r gwallt ac yn ei atal rhag cwympo allan yn fwy nag sydd angen.

  Am y gweddill, bydd hydradu digon trwy yfed dŵr hefyd yn amlygu ei hun yn iechyd eich gwallt.

  5 . Beth yw'r ffordd gywir i olchi'ch gwallt?

  Pan fyddwch chi'n cael cawod, peidiwch â'i wneud â dŵr sy'n rhy boeth, gan fod gwres gormodol yn gwanhau'r gwreiddiau a gall arwain at golli gwallt cyfaint gwallt.

  I'r gwrthwyneb, mae'n well dewis dŵr cynnes ac, ar ôl i chi nesáu at y rinsiwr terfynol ar ôl y cyflyrydd, rhowch shot o ddŵr oer i chi'ch hun. Fel hyn byddwch yn selio'r maetholion y tu mewn i'r ffibr a byddwch yn cael disgleirio ychwanegol.

  Ar y llaw arall, canolbwyntio'r siampŵ ar groen pen a centimetrau cyntaf y gwreiddyn, sef lle mae olewau a gweddillion yn cronni . Tra bod y cyflyrydd yn ei ffocysu o'r hydoedd canol i'r pennau, sef yr ardal sychaf.

  6. Sut dylech chi frwsio?

  Dechreuwch ar y gwaelod a gweithio'ch ffordd i fyny , yn ddelfrydol, gyda gan ddefnyddio brwsh pren â dannedd llydan, gan nad oes unrhyw gamdriniaethau neu yn cynhyrchu trydanstatig.

  Hefyd, pan fyddwch yn dod ar draws cwlwm, gweithiwch ef allan yn ofalus gyda'ch bysedd cyn parhau i frwsio. Y peth iawn i'w wneud yw cribo'ch gwallt pan fydd hi'n sych a byth pan mae'n wlyb, gan ei fod yn fwy agored i niwed yno ac yn gallu torri'n hawdd.

  <6

  |

  7. Sut i roi cyfaint i'r gwallt?

  Mae yna wahanol gynhyrchion, fel masgiau, texturizers neu volumizers, sy'n ddelfrydol ar gyfer gwallt mân, gan eu bod yn rhoi dwysedd iddo, tra'n maethu'r ffibr gwallt.

  Ond ffordd arall o roi cyfaint i'ch gwallt yw trwy ddewis y toriad cywir. Er enghraifft, mae gwallt hanner hyd neu hyd canolig yn wych at y diben hwn, gan eu bod yn cynyddu dwysedd yn weledol. Mewn gwirionedd, mae gwallt byr hefyd yn ddewis arall da i ennill cyfaint.

  8 .Beth ddylwn i ei wneud cyn fy mhriodas?

  O leiaf bythefnos cyn eich diwrnod mawr, y peth delfrydol yw trefnu apwyntiad yn y siop trin gwallt am bigfain trimio. Fel hyn byddwch chi'n dileu'r holl linynnau sydd wedi torri, a fydd yn gwneud i'ch gwallt edrych yn iach.

  Ond manteisiwch ar y cyfle a gofynnwch am wasanaethau eraill i roi eich gwallt yn anrheg, boed yn dylino gwallt, rhybuddiad (selio pennau ), triniaeth ceratin neu sioc ddisgleirio, ymhlith eraill.

  9. Sawl prawf steil gwalltA oes angen steiliau gwallt priodasol?

  Pan fyddwch yn llogi'ch siop trin gwallt, fe'ch hysbysir faint o brofion steil gwallt priodas sydd wedi'u cynnwys yn y gwasanaeth . Yn gyffredinol mae'n un neu ddau, er y gallech chi drafod un arall os oes angen.

  Yn y prawf steil gwallt, fel mae'r enw'n awgrymu, bydd eich steilydd neu staff yn profi'r steil gwallt sydd gennych chi mewn golwg ar gyfer eich diwrnod mawr, sy'n awgrymu rhai newidiadau yn seiliedig ar eu profiad. Neu, os nad ydych chi'n siŵr sut rydych chi am wisgo'ch gwallt, gyda'i gilydd byddant yn chwilio am y dewisiadau eraill gorau yn ôl eich nodweddion.

  Dyma fydd yr enghraifft i chi arsylwi'ch hun gyda'r union steil gwallt rydych chi Bydd yn gwisgo yn ystod y briodas, a bydd yn rhoi gwybod i chi, nid yn unig os ydych yn ei hoffi ac yn flatter chi, ond hefyd os yw'n gyfforddus ac yn addas i'w gwisgo am nifer o oriau.

  Hefyd, i gael y gorau allan o'ch cais, dewch â llun o'r ffrog , ynghyd â'r ategolion y byddwch yn eu defnyddio yn eich priodas ac a allai ddylanwadu ar y canlyniad. Yn eu plith, y gorchudd, y penwisg, y clustdlysau a'r gadwyn adnabod.

  Gan Gabi

  10. Faint mae'r treialon steil gwallt yn ei gostio?

  Yn y rhan fwyaf o achosion, mae pris y treial steil gwallt priodas wedi'i gynnwys yng nghyfanswm cost y gwasanaeth trin gwallt priodas , sydd fel arfer tua rhwng $80,000 a $120,000.

  Wrth gwrs, bydd hefyd yn dylanwadu a fydd y prawf a'r steil gwallt terfynol yn cael eu gwneud gartref, hefydfel pe bai eich steilydd yn aros tan y seremoni neu'r adroddiad llun. Nawr, os bydd y prawf gwallt yn cael ei godi'n unigol, ni ddylai fod yn fwy na $40,000, yn enwedig os caiff ei wneud yn y salon.

  Ond posibilrwydd arall yw eich bod yn contractio'r gwasanaethau trin gwallt a cholur ar y cyd, gyda'u priod. profion. Fel hyn byddwch yn arbed amser, tra ar yr un pryd byddwch yn rhoi eich hun yn nwylo'r un staff proffesiynol

  Er y gall y cwestiynau i driniwr gwallt fod yn niferus ac amrywiol, bydd y 10 hyn o leiaf yn eich arwain. ar dy ffordd at yr allor. Fodd bynnag, os ydych chi am gyrraedd gyda gorchudd gwallt, bydd yn rhaid i chi ddechrau gweithio arno a gofalu amdano mewn pryd.

  Dal heb siop trin gwallt? Gofyn am wybodaeth a phrisiau Estheteg gan gwmnïau cyfagos Cais am wybodaeth

  Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.