Deiet cytbwys ar gyfer cariad iach

 • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Dim ond un o ganlyniadau dilyn diet anhyblyg yw'r effaith adlam ofnadwy. Ac os byddwch yn llwgu eich hun, byddwch mewn tymer ddrwg yn gwisgo'r ffrog briodas ac ni fydd gennych yr egni i fynd i edrych ar rubanau priodas na dewis ymadroddion cariad i'w cynnwys yn y partïon.

Felly, , mae'n well dewis regimen bwyta'n iach a fydd, ar ben hynny, nid yn unig yn eich gwasanaethu ar gyfer priodas, ond mewn bywyd yn gyffredinol. Adolygwch y data hyn y gallwch eu cymryd fel canllaw.

Pryd pwysicaf y dydd

Cychwynnwch y diwrnod gyda cyflawn a maethlon brecwast. Yn y modd hwn, yn ogystal ag actifadu'ch metaboledd, byddwch yn cadw'n llawn egni trwy gydol y bore.

Gan mai hwn yw pryd pwysicaf y dydd, cymerwch amser i gael brecwast yn eistedd ac yn eistedd i lawr . Beth i'w ymgorffori? Mae arbenigwyr yn argymell mewnosod carbohydradau (grawn cyfan, bara), proteinau (wyau, caws ffres), fitaminau (ffrwythau) a mwynau (cnau). Hefyd, ffafriwch de dros goffi ac, os yn bosibl, osgowch siwgr neu felysyddion.

Ymgorfforwch fyrbryd iach

Yn lle temtio eich hun gyda rhywbeth melys neu hallt rydych chi'n dod o hyd iddo yn eich gweithle, yn ddelfrydol rydych chi'n paratoi byrbryd i'w gymryd i ffwrdd a'i fwyta ganol bore. Gall fod, er enghraifft, afal, iogwrt gyda ffrwythauffa coch a hadau, cant gram o rawnwin, deg almon neu ddeg ffyn moron, ymhlith opsiynau eraill.

Cinio cytbwys

Y delfryd yw i cyrraedd y cinio heb fod yn rhy newynog ac felly pwysigrwydd y byrbryd canol bore. Y cyngor yw chwilio am ryseitiau iachus a creu eich bwydlen amrywiol eich hun ar gyfer yr wythnos , fel nad yw cinio yn mynd yn undonog.

I pryd i'w gydbwyso , rhaid iddo gynnwys 50% o ffrwythau neu lysiau, 25% o brotein a 25% o garbohydradau. Hynny yw, gallwch chi greu cinio gyda thomato, cyw iâr wedi'i grilio a reis. Neu blât o sbageti gydag asbaragws a chig eidion mâl. Yr allwedd yw gwybod sut i gyfuno, ond heb os, byddwch yn ei gyflawni gydag ychydig o ymarfer.

Cofiwch y dylech ddechrau eich diet iach sawl mis cyn lleoliad modrwyau arian, fel bod eisoes yn arfer caffael ac yn lle dioddef o ddiet, mwynhewch yr holl opsiynau y mae diet iach yn eu rhoi i chi.

Bybryd bach ond angenrheidiol

Am tua 4:00 p.m., ewch yn ôl i fwyta byrbryd iach , fel llond llaw o gnau neu, os yw'n well gennych, gwnewch smwddi ffrwythau neu lysiau. Fe welwch ysgwydion gyda phob math o briodweddau.

Fodd bynnag, os mai brwydro yn erbyn chwyddo a/neu lanhau eich corff yw eich nod, mae'n well gennych y rhai gwyrdd bob amser. Ganenghraifft, un o giwi, sbigoglys a letys; neu llyfnion ciwcymbr, persli a lemon, ymhlith cyfuniadau eraill.

Yn awr, os ydych wedi eich gorlethu ychydig rhwng y trefniadau priodas, y wledd a'r cofroddion, adnewyddwch eich egni gyda smwddi coeth ailysgogi betys, chia, mefus ac iogwrt Groegaidd.

Ydych chi'n cael un ar ddeg neu ginio?

Beth bynnag yw eich arfer, y peth pwysig yw ni ddylai eich pryd olaf fod yn hwyrach na 8:00 p.m. , er mwyn sicrhau treuliad priodol. Os dewiswch yr un ar ddeg, nid oes angen i chi ddileu'r bara yn llwyr, ond rydych chi'n gofalu am y meintiau. O fewn diet iach, y pryd a argymhellir ar gyfer oedolyn cyffredin yw dau ddogn o fara y dydd; Mae un pryd yn cyfateb i ½ marraqueta, 1½ o fara pita neu 2 dafell o fara llwyd. I gyd-fynd ag ef, mae'n well gennych ychwanegiadau siwgr isel a braster isel, fel cawsiau ffres, wyau wedi'u sgramblo, jam heb siwgr, brest twrci neu afocado.

Os yw'n well gennych swper, yn lle hynny, inclein ar gyfer prydau ysgafn a bwyd wedi'i grilio, ei ferwi neu ei stemio, fel nad yw treuliad nosol yn mynd yn araf nac yn drwm. Fe'ch cynghorir i gynnwys llysiau a phroteinau, gan osgoi bwyta carbohydradau a ffrwythau gyda'r nos. Ar gyfer yr haf, er enghraifft, gallwch chi gael salad brocoli gyda physgod, cyw iâr neu dwrci ac wy wedi'i ferwi ar gyfer cinio. Neu, os ydych chi yng nghanol y gaeaf, opsiwn daPwdin llysiau neu bwmpen a hufen moron fyddai e.

10 awgrym iach

 • 1. Yfed rhwng 2 a 2.5 litr o ddŵr y dydd.
 • 2. Osgoi alcohol a diodydd ysgafn.
 • 3. Peidiwch â hepgor unrhyw brydau bwyd, ond ceisiwch leihau dognau.
 • 4. Bwytewch yn araf a chnoi pob bwyd yn ofalus.
 • 5. Lleihau cymeriant brasterau a bwydydd wedi'u ffrio.
 • 6. Lleihau'r defnydd o siwgr a melysyddion.
 • 7. Cyfyngu ar faint o halen neu roi sbeisys yn ei le.
 • 8. Cymerwch de llysieuol i lanhau eich corff.
 • 9. Ymgorfforwch hadau a grawnfwydydd yn eich diet.
 • 10. Sesnwch brydau gydag olew olewydd crai a lemwn

Ar wahân i'r holl awgrymiadau hyn, cofiwch gysgu o leiaf saith awr y dydd ac ymarfer corff deirgwaith yr wythnos, ar gyflymder cymedrol. Yn y modd hwn, byddwch yn cyrraedd yn iach ac yn llawn egni i ystum eich modrwy briodas, ac yn ymwneud â mwynhau'r foment honno gyda'ch partner a'ch anwyliaid yn unig ac nid gyda faint o kilo i'w golli fel bod y ffrog briodas yn cyd-fynd ai peidio. Cofiwch, os ydych chi'n teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus gyda'ch dewis, byddwch chi'n pelydru hapusrwydd.

Rydym yn eich helpu i ddod o hyd i'r steilwyr gorau ar gyfer eich priodas Gofynnwch am wybodaeth a phrisiau ar Estheteg gan gwmnïau cyfagos Gofynnwch am brisiau nawr

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.